Ahmet Çorak

ahmetcorak_1464780811_140[1]

Ahmet Çorak 1965 yılında Afyon’da doğdu. Afyon Lisesi’ni ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Öğrencilik yıllarında dürtü-savunma kuramı ve hipnoterapi ile ilgilendi. Algoloji Bilim Dalı’nda kronik ve malin hastaların ağrıları üzerinde hipnoterapi çalıĢmaları yaptı. Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Bölümünde hipnosujestif psikoterapi alanında staj yaptı (1992). Dr. Tahir ÖzakkaĢ ile birlikte Türkiye’nin psikoterapi alanında kurulan ilk dernek “Alternatif Psikoterapi ve Tıbbi Hipnoz AraĢtırma Merkezi Derneği’nin kuruluĢ çalıĢmalarında yer aldı (1994) ve derneğin genel sekreteri oldu. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğrenme ve hafıza mekanizmalarını araĢtıran ve bir Alzheimer modeli öneren tezini savunarak ihtisasını tamamladı (1996). 1994-2002 yılları arasında özel kuruluĢlarda dürtü-savunma modeli ve nörofelsefe üzerine halka açık dersler verdi. Bu yıllar arasında psikolog ve psikolojik danıĢmanlardan oluĢan bir grubu dinamik psikoloji ve davranıĢ nörolojisi alanında eğitti. Marmara Ün. DiĢ Hek. Fakültesi’nde Fizyoloji Bilim Dalı’nda 1997 yılında öğretim görevlisi, 1998 yılında öğretim üyesi oldu. ġu an aynı birimde Fizyoloji Bilim Dalı BaĢkanlığı görevini sürdürmektedir. 2001-2005 yılları arasında Yeditepe Üniversitesinde, 2005’den itibaren ise Psikoterapi Enstitüsünde hipnozun fizyolojisi ve davranıĢ nörolojisi üzerine dersler verdi. Psikoterapi Enstitüsü’nde psikanalitik psikoterapi eğitimini tamamladı. Aynı programda eğitmen olarak görev aldı. Nöropsikanaliz, nörofelsefe, kendilik bozuklukları özel ilgi alanlarıdır.

Name:

Ahmet Çorak

Kurul:

Dernek Üyesi, Dernek Yönetimi